Kim jesteśmy?

Jesteśmy chrześcijanami oraz prawnikami, którzy widzą pilną potrzebę prawnej, socjalnej, zdrowotnej i duchowej pomocy obcokrajowcom, szczególnie wnioskodawcom o ochronę międzynarodową. Naszym celem jest stworzenie w Republice Czeskiej jednostki opartej na wartościach chrześcijańskich, udzielającej wysokiej jakości kompleksowej pomocy uchodźcom.

Co już wiemy?

Uchodźcy są ludźmi w uciążliwej sytuacji życiowej, bez pomocy mają często znikomą nadzieję na zmianę tego stanu. Długookresowo poświęcamy się reprezentowaniu chrześcijańskich imigrantów z Chin, dzięki czemu zidentyfikowaliśmy potrzebę centralizacji, wzrostu efektywności pracy i potrzebę pokrycia kosztów oraz usług, których już nie byliśmy w stanie zapewnić bezpłatnie. Na podstawie naszych doświadczeń stwierdziliśmy, że do odrzucenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej często dochodzi zupełnie niepotrzebnie z powodu niewystarczającej pomocy prawnej.

Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz!

Księga Kapłańska 19,34

Co oferujemy?

Zapewniamy usługi prawne i chcemy stworzyć sieć fachowców, tworzyć materiały kształcące, kształtować świadomość społeczną, współpracować z organizacjami w pomocy uchodźcom. Chcemy też działać prewencyjnie oferując usługi prawne i tym samym pomóc zapewnić cudzoziemcom prawo do sprawiedliwego procesu.

Kto inny?

W obecnych czasach w Republice Czeskiej nie ma wielu organizacji opartych na fundamentach chrześcijańskich, udzielających kompleksowej pomocy ludziom w drodze.

W co wierzymy?

Wierzymy że:

  • Biblia (Pismo Święte) jest Słowem Bożym. (2 List św. Pawła do Tymoteusza 3:16-17)
  • Pismo Święte jest żywe i wpływa pozytywnie na nasze życie. (List do Hebrajczyków 4:12)
  • Trójca Święta, która jest nam objawiona w Piśmie Świętym – Bóg Ojciec, Bóg Syn Jezus Chrystus i Bóg Duch Święty (Księga Izajasza 9:6, Ewangelia św. Mateusza 28:19, 2 List św. Pawła do Koryntian 13:14).
  • Wszyscy ludzie są grzesznikami i potrzebują zbawienia. (List św. Pawła do Rzymian 3:23)
  • Bogu zależy na wszystkich ludziach i pragnie, aby byli zbawieni (Ewangelia św. Jana 3:16)
  • Zbawienie nie jest efektem naszych uczynków, lecz możemy je przyjąć tylko dzięki łasce Boga przez naszą wiarę. (List św. Pawła do Efezjan 2:8-9)
  • Dobre uczynki, ewangelizacja i szczere starania pomocy drugim są naturalnym efektem naszej wdzięczności Bogu, wyrażają również posłuszeństwo Pismu Świętemu (Psalmy 9:1, Ewangelia św. Jana 15:12)
  • Kościół tworzą ludzie z różnych kategorii wiekowych i etnicznych oraz z różnych środowisk i kultur ( Objawienie św. Jana 7:9)

Chcesz wiedzieć, co się dzieje?

Zapisz się do naszego biuletynu informacyjnego!

Nasz zespół





Mgr. Ilona Machandrová

przewodniczący CRS, prawnik

Ilona jest obecnie prawniczką CRS a zarówno adwokatem. Jako adwokat działa od roku 2019. Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka i w swej praktyce skupia się na prawie azylowym i migracyjnym. W swym wolnym czasie od roku 2014 poświęca się wolontariatowi i działalności misyjnej wśród uchodźców, którzy znajdują się na tzw. trasie bałkańskiej. W celu wsparcia tych działań założyła w roku 2016 Fundusz „Nadzieja Dla Narodów”. ( Dziś jeden z programów CRS ). Latem 2018 roku zdobywała doświadczenia w organizacji JRS Malta.

Mgr. Ludmila Špoková

zastępca przewodniczącego CRS, prawnik

Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka. W 2016 roku rozpoczęła staż w kancelarii Janíková, Novák i Partnerzy, gdzie poza praktyką ogólną miała również okazję zajrzeć do świata prawa azylowego i migracyjnego. Obecnie pracuje tutaj jako aplikant. W zakresie prawa azylowego i migracyjnego zdobywała cenne umiejętności oraz wiedzę nie tylko w środowisku czeskim, ale także jako stażystka w JRS Malta (latem 2017 i 2018 roku), gdzie miała okazję zapoznać się z tą problematyką nie tylko teoretycznie, ale także bezpośrednio w ośrodkach detencyjno-noclegowych. Dziś zajmuje się pracą terenową w ramach Projektu Nadzieja Dla Narodów. Polityką azylową i migracyjną zajmowała się również w swojej pracy dyplomowej (Specyfika krajów tranzytowych we wspólnej europejskiej polityce azylowej)









Mgr. Ondřej Novák

prawnik

Ondřej jest prawnikiem CRS, ale też adwokatem. Jako adwokat działa od roku 2009. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w 2012 roku. W roku 2016 otrzymał prestiżową nagrodę Talent roku ( 3 miejsce ) we konkursie Prawnik roku. Założyciel kancelarii adwokackiej Janíková, Novák i Partnerzy. W swojej praktyce od dłuższego czasu poświęca się prawu azylowemu i migracyjnemu.