INFORMACE Christian Refugee Service, z. s. O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s platností nařízení General Data Protection Regulation („GDPR“) Vás tímto informujeme o tom, jak v CRS zpracováváme osobní údaje.

I. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Christian Refugee Service, z. s., IČ 08634823 se sídlem Nádražní 42/4, 737 01 Český Těšín (Dále jen “CRS”).

Osobní údaje mohou být CRS zpracovány jakýmkoliv zaměstnancem, případně také dobrovolníkem.

II. Osobní údaje, které CRS zpracovává

– Jméno a příjmení

– Kontaktní údaje (telefon, email, apod.)

– Datum narození

– Pohlaví

– Adresa pobytu

– Druh pobytu

– Číslo cestovního dokladu, jiná čísla související např. číslo víza či průkazu k povolení k pobytu, jiného průkazu cizince

– Evidenční číslo klienta, číslo jednací ve správním či soudním řízení

– Údaje o zaměstnání a vzdělání (včetně jiných souvisejících údajů)

– Údaje o rodinném stavu a o počtu osob žijících ve společné domácnosti

II. 2 Zvláštní kategorií osobních údajů pak tvoří údaje nezbytně nutné ve zvláštních případech, zvláště při poskytování právních služeb, kde jsou tyto údaje zásadní

– údaje o původu (rasový, etnický)

– údaje o politickém smýšlení

– údaje o náboženském vyznání

– údaje o sexuální orientaci

– jiné podstatné údaje, které mohou být zásadní pro právní posouzení osobních poměrů

III. Účel zpracování a uchování osobních údajů

CRS jakožto správce bude osobní údaje přijímat, zpracovávat a uchovávat pro tyto účely:

– Pro uzavření smlouvy o poskytování služeb

– Pro oprávněné zájmy organizace

– Pro splnění právní povinnosti

– Pro udělený souhlas subjektu

– Pro poskytnutí třetím osobám, kterými jsou zejména spolupracující subjekty a instituce, které za předem stanovených podmínek vyžadují informace v návaznosti na poskytnutí podpory činnosti CRS.

IV. Souhlas s poskytováním osobních údajů

Souhlas ke zpracování a uchování osobních údajů je subjektem osobních údajů poskytnout pokud:

  • CRS požádá o poskytnutí některé z jeho služeb, a to pro zpracování těch údajů, které subjekt sám předá popř. které jsou legitimním způsobem CRS získány při poskytování služeb (typicky při nahlédnutí do příslušných spisů, vyžádání dalších informací státních orgánů apod.)
  • S CRS naváže spoluprací (spolupracující organizace, jednotlivci, dobrovolníci, podporovatelé, dárci apod.), a to zejména k poskytnutí kontaktních a identifikačních údajů a jiných nezbytných informací
  • CRS požádá o zasílání pravidelných emailových informací

V. Doba uchování

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou, a to vždy v návaznosti na poskytované služby. Nejdéle budou údaje uchovány po dobu 10 let či po dobu vyplývající z jiné povinnosti CRS.

VI. Způsob uchování

Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány:

– V elektronické podobě (prostřednictvím počítačových zařízení, aplikací apod.)

– V písemné podobě

VII. Práva subjektu údajů (tedy zejména klientů, uchazečů o zaměstnání či dobrovolnickou činnost v CRS, zaměstnanců CRS, spolupracovníků a dobrovolníků CRS, osob odebírajících pravidelné emailové zprávy CRS, dárců a pravidelných podporovatelů CRS) na informace a přístup k osobním údajům

Každý subjekt osobních údajů mám právo:

  • na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování.
  • požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou o jeho osobě zpracovávány,
  • právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování svých osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat od Správce své osobní údaje v běžně užívaném formátu, dle vlastního přání v elektronické či papírové podobě),
  • neformálním způsobem požádat o informaci o zpracování vlastních osobních údajů a tyto informace bez zbytečného odkladu získat,
  • souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoliv, a to i neformálním způsobem (emailem, telefonicky, osobně) odvolat i bez udání důvodů (Toto právo se nevztahuje na okolnosti, ze kterých vyplývá zákonná povinnost CRS údaje zpracovat.),
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na CRS nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VII. Závěrečné informace

CRS prohlašuje, že při zpracování osobních údajů nedochází ke zpracování osobních údajů pro jiné účely než-li poskytování služeb klientům, udržování aktivního vztahu s dárci a podporovateli a k účelům, pro které CRS vzniklo (tedy např. spolupráce se sbory, odborníky, dobrovolníky, vzdělávání a osvěta apod.), a to vždy tak, aby byla co možná nejvíce chráněna práva subjektů údajů. Jakýkoliv jiný zájem CRS na zpracování osobních údajů je vždy spojen s výslovným souhlasem subjektů údajů. 

Zpracování osobních údajů není automatizováno či profilováno.

 

V Českém Těšíně, dne 2. května 2021

Za CRS Mgr. Ilona Machandrová, předseda